Spis treści Regulaminu: 

I. Postanowienia wstępne 
II. Definicje 
III. Kontakt ze Sprzedawcą 
IV. Informacje ogólne 
V. Zakładanie Konta w Sklepie internetowym 
VI. Zasady składania Zamówienia 
VII. Oferowane metody dostawy 
VIII. Oferowane metody płatności 
IX. Wykonanie Umowy sprzedaży 
X. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży 
XI. Reklamacje i gwarancje 
XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów 
XIII. Ochrona danych osobowych 
XIV. Polityka plików cookies 
XV. Postanowienia końcowe

 

Regulamin 

I. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Kolagen Boost, dostępny pod adresem internetowym kolagenboost.pl, prowadzony jest przez Bio planet d.o.o., OIB: 39481447028, EORI (nr podatkowy): HR39481447028, z siedzibą w Splicie, Chorwacja przy ul. Antuna Mihanovića 38a, kod pocztowy 21 000, MBS: 060335504, zarejestrowany dnia 9 października 2015 r. w Sądzie Gospodarczym w Splicie, Chorwacja.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb korzystania oraz zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego na terytorium Polski.

 II. Definicje

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Konto - konto Klienta w Sklepie internetowym, poprzez które gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.
 3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 4. Produkt - dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
 6. Sklep internetowy – strona internetowa prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kolagenboost.pl.
 7. Sprzedawca - Bio planet d.o.o., OIB: 39481447028, EORI (nr podatkowy): HR39481447028, z siedzibą w Splicie, Chorwacja przy ul. Antuna Mihanovića 38a, kod pocztowy 21 000, MBS: 060335504, zarejestrowany dnia 9 października 2015 r. w Sądzie Gospodarczym w Splicie, Chorwacja.
 8. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na pomocą środków porozumiewania się na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 9. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Sklepu internetowego w celu zakupu lub uzyskaniu informacji o reklamowanych na nim Produktach.
 10. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktów ze Sprzedawcą.

III. Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: Antuna Mihanovića 38a, 21 000 Split, Chorwacja
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: laura@kolagenboost.pl
 3. Klient oraz Użytkownik mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów e-mail.
 4. W sprawach związanych z realizacją Zamówienia Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pomocą podanych przez Klienta adresów e-mail.

 IV. Informacje ogólne

 1. Korzystając ze Strony internetowej Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zgadza się z treścią Regulaminu.
 2. Sprzedawca umożliwia korzystanie z usług i zawartości Strony internetowej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Korzystanie ze Strony internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Sprzedawca jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających korzystanie ze Strony internetowej.
 4. Wszystkie materiały na Stronie internetowej stanowią wyłączną własność intelektualną Sprzedawcy i mogą być wykorzystywane wyłącznie za jego wyraźną zgodą.
 5. Zamieszczone na Stronie internetowej linki do odwiedzenia innych stron internetowych innych osób nie są własnością Sprzedawcy. Niniejszy Regulamin w przypadku korzystania z innych stron internetowych innych osób nie ma zastosowania do Sprzedawcy, Klient i Użytkownika. Sprzedawca nie kontroluje ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za którekolwiek z innych stron internetowych innych osób lub ich zawartość. Odwiedzanie tych stron odbywa się wyłącznie na własne ryzyko Użytkownika, a Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia, jeśli uzna to za konieczne, do uchylenia lub zmiany treści Regulaminu. Użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu przed każdym skorzystaniem ze Strony internetowej. Niezastosowanie się do tego zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji i ofert zawartych na stronie internetowej Sklepu Internetowego.  
 8. Mimo że Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby wszystkie publikowane informacje o produkcie były zgodne z prawdą, istnieje możliwość, że informacje o danym produkcie nie są aktualne lub dokładne.
 9. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 10. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową.

   V. Zasady składania Zamówienia

  1. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia i ilość, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”, który umożliwia zapisanie Produktu w Koszyku. Podgląd wszystkich wybranych przez Użytkownika Produktów w Koszyku wraz z cenami Produktów (z uwzględnieniem podatku VAT), ceną dostawy oraz łączną ceną Zamówienia jest możliwy po kliknięciu przycisku „zobacz koszyk” oraz ikonki koszyka.
  2. Użytkownik jest zobowiązany do podania dokładnych, kompletnych i aktualnych danych osobowych podczas składania zamówienia. W razie popełnienia błędu przy podawaniu danych przez Użytkownika Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa z tego wynikające, w tym nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie zamówionego Produktu pod niewłaściwie wskazany przez Użytkownika adres.
  3. Umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości emaliowej od Sprzedawcy potwierdzającej pomyślne złożenie Zamówienia.

   VI. Oferowane metody dostawy

  1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem poczty lub firm kurierskich. Odbiór osobisty ze wskazanego przez Sprzedawcę punktu jest możliwy, jeśli taka metoda dostawy znajduje się Stronie internetowej w zakładce „koszyk”.
  2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie Sklepu internetowego w zakładce „koszyk”.
  3. W razie wyboru przez Klienta innej niż za pobraniem metody płatności dostawa realizowana jest w ciągu trzech dni roboczych od dokonania płatności. W razie wyboru przez Klienta płatności za pobraniem realizacja dostawy następuje w ciągu trzech dni od złożenia Zamówienia.
  4. Przy odbiorze towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia ewentualnych uszkodzeń i niezwłocznego zgłoszenia tego faktu doręczycielowi, który dostarczył towar lub odmowy odbioru przesyłki, na której widoczne są uszkodzenia zewnętrzne.

   VII. Oferowane metody płatności

  1. Klient może skorzystać z metod płatność, które wyświetlą się po dodaniu Produktu do Koszyka. Możliwość wyboru konkretnej metody płatności może być uzależniona od podania danych przez Użytkownika, zwłaszcza adresu zamieszkania.

   VIII. Wykonanie Umowy sprzedaży

  1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie internetowym.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  4. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  5. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;
  • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
  1. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest możliwy, o ile taka opcja wyświetla się po dodaniu Produktu do Koszyka.
  2. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski.
  3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.
  4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

   IX. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

  1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi lub wskazanej przez osobie innej niż przewoźnik.
  3. W przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
  4. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od tejże Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  5. Oświadczenie należy przesłać za pomocą tradycyjnej poczty na adres Bio planet d.o.o., Antuna Mihanovića 38a, 21 000 Split, Chorwacja bądź drogą elektroniczną na adres e-mail laura@kolagenboost.pl.
  6. Oświadczenie musi zawierać: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta składającego reklamację (adres e-mail), numer Zamówienia (podany w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę).
  7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Klienta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie, prześle Klientowi na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
  8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.
  9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu doręczenie pod wskazany adres Sprzedawcy zwracanego Produktu.
  11. Klient powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym wypowiedział Umowę.
  12. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  13. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  14. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie Internetowym.
  15. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

   X. Reklamacja i gwarancja

  1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
  2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  4. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną pod adres e-mail laura@kolagenboost.pl.
  5. W reklamacji należy zawrzeć: imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Klienta składającego reklamację (adres e-mail), numer Zamówienia (podany w mailu potwierdzającym przyjęcie Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę), zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) wystąpienia wady i żądanie Klienta w związku z wadą towaru (wymiana Produktu na nowy, zwrot Produktu, naprawa Produktu, obniżenie ceny Produktu).
  6. Na podany w treści reklamacji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca otrzymanie reklamacji. W tej samej bądź kolejnej wiadomości zawarte zostanie rozstrzygnięcie reklamacji uwzględniające opis wad i okoliczności ich wystąpienia oraz żądań przedstawionych w treści reklamacji przez Klienta.
  7. Zgodnie z zaleceniami Sprzedawcy wskazanymi w wiadomości dotyczącej rozstrzygnięcia reklamacji towary zwracane, wymieniane lub naprawiane w ramach procedury reklamacyjnej Klient powinien wysyłać na adres podany w punkcie III niniejszego Regulaminu bądź przekazać wskazanemu przez Sprzedawcę kurierowi.
  8. Zwrot Produktu/wymiana Produktu na nowy nastąpi w ciągu 2-3 dni, a nie później niż w ciągu 15 dni. W przeciwnym razie skontaktuj się z nami telefonicznie pod numerem +48 517 560 836 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres laura@kolagenboost.pl.
  9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie Internetowym.

  XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów 

  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
   - http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
   - http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
   - http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

   XII. Ochrona danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów są zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy Sprzedaży. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, Sprzedawca może wykorzystać podane przez Klienta dane także w celach marketingowych, w tym w celu informowania Klienta o produktach, dostarczania materiałów promocyjnych i newsletterów.
  3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klienta zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych w żaden sposób osobom trzecim bez zgody kupującego z wyjątkiem informacji niezbędnych partnerom biznesowym do realizacji dostawy zakupionego produktu. Wyklucza to przypadki, w których Sprzedawca jest zobowiązany, zgodnie z prawem, do dostarczenia lub umożliwienia dostępu do danych osobowych Klienta na ważne polecenie upoważnionych organów państwowych.
  4. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być w szczególności:
  5. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora;
  6. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym;
  7. pracownicy Sklepu internetowego w związku z realizacją zobowiązań między Klientem a Sprzedawcą;
  8. pracownicy Next reality d.o.o w zakresie związanym z obsługą Strony internetowej.
  9. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także żądana ich usunięcia.
  10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy.
  11. Sprzedawca nie rejestruje numerów kart kredytowych i płatniczych ani nie przechowuje danych transakcyjnych. Sprzedawca korzysta z usług strony trzeciej, autoryzowanego banku, który chroni dane za pomocą szyfrowania.

  XII. Polityka plików cookies

  1. Korzystając ze strony Sklepu internetowego Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.
  2. W przypadku wyłączenia przez Użytkownika obsługi plików cookies istnieje możliwość, że witryna nie będzie mogła korzystać z niektórych funkcji udostępnianych przez Sklep internetowy.

   XIV. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku, przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

   

   

   

     Opowiedz o swojej marce

  Badania kliniczne dowiodły, że nasz Naticol® Kolagen naprawdę działa, ale jeśli nie zauważysz rezultatów, zwrócimy Ci pieniądze. Wystarczy, że się z nami skontaktujesz, a my dokonamy zwrotu.

  Jeśli nie zauważysz żadnej poprawy w swoim wyglądzie i samopoczuciu po zażywaniu naszego produktu przez 30 dni, wyślesz nam otwarte lub puste butelki, my zwrócimy Ci pieniądze.

  Poprosimy Cię tylko o dwie rzeczy:

  • Pij codziennie pełną dawkę kolagenu, zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji na produkcie, przez 30 dni;
  • Zrób zdjęcie włosów, skóry i paznokci "przed" i "po", a następnie prześlij je do nas, gdy będziesz ubiegała się o zwrot pieniędzy - jeśli nie zauważysz różnicy, nie będziemy Ci zawracać głowy i otrzymasz zwrot pieniędzy.

  KROK 1: Skontaktuj się z nami pod adresem laura@kolagenboost.pl, aby poprosić o zwrot pieniędzy. Pamiętaj, żeby załączyć zdjęcia "przed" i "po" oraz krótką recenzję produktu.

  KROK 2: Pamiętaj, aby zwrócić produkt w oryginalnym opakowaniu. Dokonamy zwrotu pieniędzy po otrzymaniu produktu. Nie martw się, po prostu wyślij nam puste butelki, jeśli wypiłaś wszystkie dawki lub otwarte butelki, jeśli nie jesteś zadowolona ze smaku.

  KROK 3: Nie ponosimy kosztów związanych z przesyłką i zwrotem butelek.

  KROK 4: Po otrzymaniu zwrotu na podany przez nas adres, zweryfikujemy koszt płatności i Twój dowód zakupu. Wyślemy do Ciebie wiadomość e-mail z potwierdzeniem zwrotu. Prosimy o cierpliwość, proces weryfikacji może potrwać od 5 do 10 dni.

  KROK 5: Po zatwierdzeniu zwrotu otrzymasz swoje pieniądze z powrotem na konto IBAN w ciągu 48 - 72 godzin po otrzymaniu od nas maila.

  Uprzejmie przypominamy:

  • Gdy zażądasz gwarancji zwrotu pieniędzy, niestety nie będziesz już mogła kupić produktów z naszego sklepu.
  • Zwrócimy Ci pieniądze tylko wtedy, gdy kupiłeś produkt w naszym oficjalnym sklepie internetowym www.kolagenboost.pl.
  • Nie zwracamy kosztów wysyłki (jeśli były koszty wysyłki podczas zakupu)